«زوان خوەمان عەڵاجە»

ئەم بابەتە بە کوردی خواریین نووسراوە

نۊسین: ئارمین چالاک

لە سەدەیک ژیەیم کە چوارچێوەی نۊسان وە شێواز پەیوەندی گردن یا لە دەراو سێلێکون دامەرزیەید یا لە میدیاگان دەور وەڵات خوەمان، ڕوژ لە دۊای ڕوژ هەست غەریبیمان لە یەکتر و قۊل ترەو بوود… فکر کەیم کەس ئێمە فام نیەکەید، هەرچی هۊشیم لە لیمان نیەڕەسنەو! بیمنەسە تەنیا ئایەم دونیای گووم کریای خوەمان، هەر ڕوژ چمانی چشتەگان دەورمانیش لەلیمان دۊر بوون، هە ئێسەیشە فرەیگیان دی ناۊنیم… خراوی ئێەسە دی هەستەگانیش گووم بینە و چمان تەنیا لە سەر کتاوەگان و فیلمەکان وە ڕی چینە. ئێسە گشتمان زانیم پیتزا چەس! ئێنستاگرام چەس ! ئێنترنت چەس ! مەگەر ئێانە جوریگ زانستن زیاتر و هاوسەنگ وەل کۆمەڵگاکان تر نیە! دی دۊزەمەمان چەس؟! مەگەر زانستن زیاتر و دووخمان ناگوڕنی! ئیانە گشت فایدەی خوەیان دیرن، ئەگەر بی‌فایدە بۊاتان و دۊر لە مەیل؛ کەس هچان وەرەو پییان نەیا وەلی دەی کێشەگە چەس؟

تەمەن ئێانە کورتە، بایەد بنواڕیمە سەردەمیگ ئەیانە نەۊن یا کەمی نواتر؛ دەورەیگ هاتنە ناو ژیانمان… باپیرەیل و داپیرەیلمان و شایەد باوگ و داڵگەیل فرەیگمان دژوار وەل ئێانەوە ڕۊوەڕۊ بۊن! ئێویش فرە ئەڕادان پیش هاتیە ناوەیل ئەڵاجەوی بەڵاجەویگ لەلایەن ئەی گەورەیلمانە نریایەسە قەی ئەی چشتەیل نووە… فرەیگیان وە وای فای هەر هۊشن وای فا !!!

زوان بۊنەوەر زینیگە، هەر وەوجور بونەوەر چشتیگ نوو دۊنیدی وە جوریگ دیاری کەید ئەڕا خوەی یا جور مروڤ ناوێگ نەێدە پیەو، زوانیش وە جوریگ توای ئەڕا خوەی ئەی چشتە دیاری بکەید… نە زوان تاکە کەسەگان! ئەگەر ئەیجوور بۊاتا ئەڕا هەر چشتیگ هەرکەسێگ ناویگ وە مەیل خوەی نیا ملی… ئیە دەرخەید کە زوان کومەڵگا جور یەک ڕوحە لە هەزاران جەستە… ئەی ڕوحە لەی ڕۊوەڕۊبۊنە نوڕیدە دەرۊن خوەی، وەختیگ هاوسەنگیک ئەڕا ئەی چشت نووە پەیا کرد، کیشیدەی ڕۊ ئەی چشت غەریبە… غەریب هەر غەریبە… ئەڕا من و توی جەوان شایەد ئێسە وای فای چشتیگ ناسیای و دیار بوود، وەلی ئێمە دی فرە وەپی هۊر نیەکەیم، لەوەر چەومان دیار نییە ، شایەد کەمتر کەسیگمان بزانی چۊ کار کەید ، وەلی وەختیگ ئەڕا باوە گەورەم دیارکردم کاری چەس و چە کەید، ناویگ ئەڕای هەڵ بژارد؛ سایەڕ بەرقی!!! ئێسە هەر وەخت تەقیەمە وای فای کەفمە هۊر سایەڕ بەرقیەگە… وەختی ئەڕای وەتم پیتزا چەس، زۊ جواوم دا؛ نان قارچگینە، نان گوش، نان سەوزی برشیای، یا کولا وە شەکەرئاو ناسیید! وەختیگ زانست نەخوەشی قەن خۊن دیری دی کولا نەخوارد! وەلی من زانم ئەڕا دگانم خەراوە و هێمای لە جاران زیاتر خوەم… چون ئەڕا من کولاس و ئەڕا ئەو شەکەرئاو… ئێسە دی وەپیان ناخەنم… زانم ئەوە ڕەوتیگ کارگەر بی… غەریبەگان دیاری کردیان، دیاریگ ڕاستەقینە .ئێسە ئەوقەرە لە دەورمان ئەی چشتەیلە فرە بیە، ئاشناگان جاران لە هۊر بردیمە یا شایەد بایەس بۊشم غەریبەگان ئەوانیش لادانە …
«سان لە جی خوەی سەنگینە »

زوان گشت نەخوەشیەگان چارە کەید، ئەگەر لەلی دۊرەو نەۊم…

قەیوان گروپ

 


مایۆرکا سیتی جوانییەک لە دڵی سروشتدا