گۆڕانكاری بەڕێوەیە

ئاڕاستەی گوشارەڪانی شیعەو چەق بەستنی دیدارو گفتوگۆڪانی شاندی هەرێم بۆخوێنەرئەوڕاستیەی سەلماندوە ڪەلەڕۆژانی داهاتووجوڵەو هەژانێڪی لایەنەسیاسیەڪان لە هەرێمی ڪوردستان لەسەردووئاست بەڕێوەیە
1بەپێی پێشبینیەڪان لەم نزیڪانە سەرەتای نەرمی وپاشەڪشەلەسیاسەتی ئێستای پارتی بەپێچەوانەی پەیڕەو ڪردنی سیاسەتی پێشوودەست پێدە ڪات وئامادەباشی بۆڪۆبونەوەی لوتڪە دەڪرێت لەنێوان هاوسەرۆڪی یەڪێتی نیشتمانی ڪوردستان جەنابی شێخ لاهورو سەرۆڪی پارتی جەنابی مسعود بارزانی بەئاڕاستەی لێڪ نزیڪ ڪردنەوەی بیرو ئاڕاستە جیاوازەڪان لەنێوان هەردوو لایەنی سیاسی،
2بەپێی خوێندنەوەو ڕوانینی بەندە گۆڕانڪاری لەنێوخۆی هەرێمی ڪوردستان -عێراق و هەرێمایەتی بەڕێوەیەو هەرێمایەتی بەرەولەدایڪ بوونی گۆڕانێڪ هەنگاودەنێ، لەم نێوەندە پێویستەسەرڪردایەتی سیاسی ڪوردبەگشتی خۆیان بۆئامادە بڪەن وپلان وبەرنامەی پێشوەختەیان هەبێت چونڪە سیاسەتی نوێی امریڪا گۆڕانی بەسەرداهاتووەهاوپەیمانە ڪۆنەڪان بەرەوبچوڪ بوونەوەوڪاڵبوونەوە دەچن وهاوپەیمانی تازەش ئامادەیەو دەمێڪە زەمینەسازی بۆ دەڪرێت،لەم نێوەندەهەردوو ووڵاتی ئیمارات-یۆنان شوێن گرەوەی ووڵاتانی تورڪیا-سعودیە دەبن لەناوچەڪە،لەڪۆتادەڵێم قۆناغی ڕەتڪردنەوەی ڪەسی ولایەنی بەرامبەرلەڪۆتای هەنگاوەڪان دایەو ڪراوەتەقوربانی مانەوەو پاراستنی شڪۆودەسەڵاتی بنەماڵەودواساتەڪانی ڕڪەو لاساری هەرزەسیاسیەڪان لەڪۆتانزیڪ بۆتەوەو سەرەتای گەیشتنی شنەی ڪوێستانی سامڕەندو دەست پێڪی ڪاری هاوبەشەلەهەرێمی ڪوردستاندا،
بۆیەدەڵێم هێزی دەرەڪی و شەقی زەمانەشەق لەباڵانسی هێزوگرێبەستی پەنجاساڵەو وپەیوەندیە هەرێمیە گوماناویەڪان دەدات لەڪات وساتێڪ ڪەگرۆلە ڪەوتە لێژی سەرڪردەی هۆشیار ئەوڪەسەیەلەڪاروانێ دا نەبڕێت ودیالۆگ وگفتوگۆ بڪاتەباشترین وەسیلە بۆڪۆتا پێهێنانی ڪۆی گرفت وئاریشەڪان لەووڵات وهەرێمێڪ دەرڪەوتنی ڕاستی وپشڪوتنی خونچەی تازە تیایدا بەئەستەم و مەحاڵ بزانرێت .

قەیوان گروپ

 


مایۆرکا سیتی جوانییەک لە دڵی سروشتدا